گذشته ساده

2019-10-30
گذشته ساده در ترکی

زمان گذشته ساده

فعل گذشته ساده ترکی در گذشته اتفاق افتاده و قطعاً به پایان رسیده است و گوینده به طور مستقیم از به پایان رسیدن آن خبر می […]