علامت مک و ماق

2019-12-11
علامت مصدر در ترکی

علامت مصدر در زبان ترکی

علامت مصدر در زبان ترکی با توجه به قانون هماهنگی اصوات یکی از پسوندهای مک یا ماق می باشد. به عبارتی در فعل هایی که دارای […]