حال استمراری

2019-12-06
فعل استمراری در ترکی

فعل حال استمراری در ترکی

فعل حال استمراری ترکی برای بیان وقوع یا حدوث فعل در زمان حال استفاده می شود. این زمان با چهار پسوند ir, ır, ur و ür […]