منابع و مراجع

1. آموزش گرامر زبان ترکی آذربایجانی، محمدصادق نائبی، انتشارات پینار، 1387