فعل

درباره افعال ترکی بیشتر بدانیم

2020-02-07
فعل شرطی در ترکی

فعل شرطی در ترکی

زبان ترکی آذربایجانی یکی از جالب ترین زبان های دنیاست. فعل شرطی با اضافه کردن دو پسوند به بن فعل ساخته می شود. اگر آخرین حرف […]
2019-12-11
علامت مصدر در ترکی

علامت مصدر در زبان ترکی

علامت مصدر در زبان ترکی با توجه به قانون هماهنگی اصوات یکی از پسوندهای مک یا ماق می باشد. به عبارتی در فعل هایی که دارای […]
2019-12-06
فعل استمراری در ترکی

فعل حال استمراری در ترکی

فعل حال استمراری ترکی برای بیان وقوع یا حدوث فعل در زمان حال استفاده می شود. این زمان با چهار پسوند ir, ır, ur و ür […]
2019-10-31
گذشته نقلی

زمان گذشته نقلی در ترکی

زمان گذشته نقلی در ترکی زمان گذشته نقلی، نتیجه وقوع یا حدوثِ حرکت و کنشی را که در گذشته انجام پذیرفته در حین کلام بیان می […]
2019-10-30
گذشته ساده در ترکی

زمان گذشته ساده

فعل گذشته ساده ترکی در گذشته اتفاق افتاده و قطعاً به پایان رسیده است و گوینده به طور مستقیم از به پایان رسیدن آن خبر می […]